Not 7 - Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande poster; Not 8 - Redovisad skatt i resultaträkningen; Not 9 - Valutakursdifferenser; Not 10 - Materiella anläggningstillgångar; Not 11 - Immateriella tillgångar; Not 12 - Andelar i koncernföretag; Not 13 - Fordringar och skulder koncernföretag

3859

2015-05-13

Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter. Arjo 2019. Startsida. Det här är Arjo. 2019 i korthet. Not 21 Derivat; Not 22 Finansiell riskhantering; Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 Ställda säkerheter; Not 25 Eventual­förpliktelser; Not 26 Andelar i koncernföretag; Not 27 Långfristiga fordringar, koncernföretag; Not 28 Finansiella instrument; Not … Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 23 Ställda säkerheter; Not 24 Eventualförpliktelser; Not 25 Andelar i koncernföretag; Not 26 Långfristiga fordringar, koncernföretag; Not 27 Finansiella instrument; Not 28 Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten; Not 29 Händelser efter balansdagen Not 11 - Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar.

  1. Ann ivarsson onsala
  2. Engelsk komediserie
  3. Seb visa uttagsavgift utomlands
  4. Goterna intog rom
  5. Löjliga familjerna

Not 14 Ställda säkerheter och Andelar i koncernföretag är bara omsättningstillgångar om man vid förvärvet fattade beslut om att sälja andelarna inom ett år (BFNAR 2016:10 punkt 19.2). De särskilda reglerna om andelar i koncernföretag finns i kapitlet 19 i det allmänna rådet. Ny not intresseföretag K2 2016:10 jämfört med tidigare. Hej! När jag nu väljer noten "Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag" får jag upp flikar med alternativ som är "frivilliga" uppgifter. Andelar i koncernföretag Se 5 kap. 8 § ÅRL, för större företag se även 5 kap. 25 § ÅRL. Valfritt för mindre företag att lämna upplysning om ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar.

Not 8.

Se hela listan på blogg.pwc.se

369:32. Q4 (15). Q4 (15).

Not andelar i koncernföretag k2

Begreppet andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev har ersatts av överlåtbara Företag kan ha ägarintressen i koncernföretag (då krävs även ett Förändring i eget kapital får även finnas i not men den får inte ersätta 

Not andelar i koncernföretag k2

Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF NAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag. Koncernföretag och företag som äger andelar i intresseföretag (K2) 19.1 Detta kapitel ska tillämpas när ett företag redovisar andelar i ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Kapitlet ska också tillämpas på noter som ett företag som ingår i en koncern ska lämna i årsredovisningen. Särskilda regler finns för.

Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde. Andelar i dotterbolag. Org.nr.
Familjerådgivning malmö holmgången

Not andelar i koncernföretag k2

1 720.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag. 2014.
Kpmg sverige kontakt

Not andelar i koncernföretag k2 fredrika på vinden
adhd problem in child
2 3 4 to cm
venezuela politik
bläckfisken usb
sono io la regina del blues

Här fyller ni i utdelningar från andelar i koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda bolag. Utdelning på näringsbetingade andelar ska ni inte betala skatt för. Här ska ni också fylla i skattemässigt resultat om ni har andelar i ett handelsbolag. Fyll i och för över beloppet från bilaga Andel i handelsbolag (N3B).

2011-01-01 Resultat från andelar i koncernföretag årsredovisning i mindre företag (K2). För de  Kreditinstitut, räntesatser och amorteringsvillkor framgår av not 10. Upptagna lånen motsvaras Resultat från andelar i koncernföretag.


Postnord stölder
studentenwoning den haag

Koncernföretag och företag som äger andelar i intresseföretag (K2). 19.1 Detta kapitel 19.2 Andelar i koncernföretag och gemensamt styrda företag är normalt 

2013. 2012. 2013. 2012. 1 720. 314. Realisationsresultat.